lejebetingelser

 

1: Det lejede

  • Ved nærværende aftale får lejer ret til i lejeperioden at opbevare det opbevarede godt og tørt i det lejede depotrum. Lejer har kun brugsret over det lejede.
  • Leje af depotrummet og opbevaring i samme, sker på vilkår som fremgår af nærværende lejekontrakt. 

2: Det lejedes anvendelse.

2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods.

2.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og andre væsker. Alle former for madvarer eller letfordærvelige varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

2.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko og skal derfor omfattes af lejers egen forsikring.

2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til lejeren, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

2.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre bortvisning og uden tilbagebetaling af lejebeløb.

2.7 Lejer kan bortvises såfremt denne udøver støjende adfærd eller uhøvisk optræden over for udlejer eller udlejers personale.

2.8 Lejer har ingen fremlejeret eller afståelsesret.

2.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers samtykke.

3: Forsikring

3.1 De opbevarede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes af og betales af lejer selv. Husk at kontakte jeres forsikringsselskab.

4: Adgang til og tilsyn med det udlejede

4.1 Lejer har adgang til det lejede jfr. aftale med udlejer om samme.

4.2 Lejer får ved indgåelse af nærværende lejeaftale udleveret en adgangskode og instruktion angående adgang til det lejede. Lejeren skal sikre sig at den udleverede kode opbevares på betryggende vis. Såfremt adgangskode mistes, skal dette straks meddeles udlejer. Der må kun udføres adgang til området ved at anvende den udleverede adgangskode, og må som en følge deraf, ikke følges med andre lejere ind i området. Adgangskoden skal anvendes ved hvert besøg i området.

4.3 Såfremt lejer ønsker flere personer skal have adgang, er det lejers ansvar at adgangskode anvendes jfr. punkt 4.2.

4.4 Det lejede skal aflåses af lejer. Udlejer er ikke i besiddelse af adgangskort til det lejede. Ved lejens udløb skal lejer derfor efterlade det lejede ulåst og rengjort.

4.5 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det udlejede hvis forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare for skade. Udnyttelse af denne ret sker i henhold til denne aftales punkt herom.

Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående varsel herom. Dette kan ske i forbindelse med eftersyn, reparation eller vedligeholdelse af det lejede.

5: Lejens størrelse, betaling og regulering.

5.1 Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales forud hver måned via din betalingsanvisning. Der trækkes automatisk hver måned via din betalingsanvisning.

5.2 Hvert år pr. 1. januar forhøjes den månedlige leje med 3%. Reguleringen beregnes altid ud fra forrige måneds leje.

6: Lejers misligholdelse 

6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejer adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til, som følge af lejerestancen, efter forudgående varsel, at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtiget til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret af genstande, der på dette tidspunkt måtte befinde sig i det lejede. Denne tilbageholdelse udøves for dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, samt eventuelle omkostninger udlejer måtte afholde på grund af lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge/bortskaffe de i det lejede værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Eventuelt provenu fra salget/bortskaffelsen bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.4 Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso jfr. reglerne herom.

Udlejer vil, via udlejers inkassopartner, få mulighed for at underskrive et frivilligt forlig, lige som en afdragsordning vil kunne indgås. Hvis der indgås skriftlig aftale om forlig eller og afdragsordning kan lejer afhente sit gods. Ved misligholdelse vil det lejede blive spærret og det opbevarede kan afhentes efter aftale med udlejer. Er dette ikke sket senest ti dage efter underskrivelse af det frivillige forlig vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet/bortsolgt. Et eventuelt bortsalg vil ske ved udlejer udpeger 2 uafhængige køber af brugsting og godset vil blive solgt til højestbydende. Lejer kan ikke efterfølgende gøre indsigelse mod salget, eller det beløb effekterne måtte indbringe.

6.5 Udlejers udøvelse af de her nævnte rettigheder er betinget af, at den skyldige lejer, på trods af skriftligt påkrav, ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist.

6.6 Hvis lejer mister sit adgangskort, kan der udleveres et nyt ved betaling af kr. 200,-

7: Opsigelse

7.1 Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges med skriftligt varsel, senest den 15. i en måned til ophør ved udgangen af den følgende kalendermåned. Herefter ophører den automatiske opkrævning af lejen.

7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders skriftligt varsel ved udgangen af en kalendermåned.

8: Fraflytning af det lejede

8.1 Lejer er forpligtiget til at rydde og rengøre det lejede ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke, senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen, har opfyldt dette, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtiget til at betale de faktisk afholdte udgifter hermed. Udlejer kan frit vælge i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

8.2 Ved ophør af lejeaftalen, skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede ikke forefindes i den stand som beskrevet her, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtiget til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelse er gældende hvis lejer ikke afleverer det lejede ulåst.

8.3 Adgangskode slettes ved lejens ophør.

9: Øvrige bestemmelser

9.1 Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

9.2 Hunde og øvrige dyr må ikke medbringes i det lejede eller ejendommens område.

9.3 Eventuel ændring af lejers adresse eller telefonnummer skal straks meddeles udlejer. De seneste oplyste informationer er dem udlejer benytter og er altid bindende for lejer.

9.4 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på ejendommens område, vil blive bortskaffet på lejers regning.

9.5 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af adgangskort med mere, har lejers samtykke til adgang til det lejede.

9.6 Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid, ved forlangende, kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde, dokumentere at have adgang til det lejede.

9.7 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen.

 

 

 

Handelsbetingelser

Læs også vores handelsbetingelser inden du lejer en box. Og lidt mere bla bla tekst om hvorfor man skal læse handels- betingelserne.